Neuvontapalvelu

Neuvontapalvelu on asiakkaan kokonaisvaltaista palvelua, jolla tuetaan Tornion Sairaskotisäätiön toiminta-alueen sotainvalidien, veteraanien ja heidän puolisoidensa, leskien ja sodan aikana palvelutehtävissä toimineiden naisten kotona selviytymistä. Veteraanipalveluista löydät tietoa myös täältä.

Neuvontapalveluun sisältyy sosiaaliohjaajan palveluina mm.

  • tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen piiriin ohjaaminen
  • kotiavun järjestämisessä avustaminen
  • sotainvalidien ja rintamaveteraanien erityislakiin liittyvien etuuksien selvittäminen
  • etuisuus- ja kuntoutushakemusten täyttäminen

Lisäksi sotainvalidien neuvontapalveluun kuuluu toimintaterapiapalvelut. Toimintaterapeutin työ sisältää ohjausta ja neuvontaa. Neuvontapalvelun tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja kotona selviytymisen kartoitus esimerkkinä asunnonmuutostyöt ja apuvälinetarpeen arviointi.

Yhteistyötä tehdään asiakkaiden hyväksi lähialueen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, muiden sidosryhmien ja omaisten kanssa. Sosiaaliohjaajat ja sotainvalidien osalta myös toimintaterapeutti tekevät tarvittaessa kotikäyntejä, jolloin kartoitetaan asiakkaan yksilöllinen avuntarve.

Lisätietoja:

Sotainvalidit: sosiaaliohjaaja Anu Vasama p. (016) 226 4118, 040 708 2726    
Veteraanit: sosiaaliohjaaja Marika Kokkonen p. (016) 226 4120, 040 746 1661
etunimi.sukunimi@saarenvire.fi

Linkki:

Valtiokonttorin ohjekirje: sotainvalidien palvelut