Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutuksen tavoitteena on, että veteraanit saavat kuntoutusta säännöllisesti vuosittain joko laitos- tai avokuntoutuksena.

Kuntoutukseen oikeutetut

Veteraanin tulee olla vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut rintamasotilas-, rintamapalvelu- tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Sotainvalidit eivät voi hakea kyseistä kuntoutusta. Aviopuolisot voivat saada laitoskuntoutusta samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa, mutta heillä ei ole oikeutta avo- eikä päiväkuntoutukseen.

Kuntoutusmuodot ja sisältö

Avokuntoutuksen toimintamuotoja ovat päiväkuntoutus, fysioterapian, puheterapian, toimintaterapian ja muun terapian yksilölliset hoitosarjat, psykososiaalinen ja muu ryhmäkuntoutus sekä erilaiset sopeutumisvalmennuskurssit. Myös pelkkää jalkojenhoitoa on mahdollista saada avokuntoutuksena.
    
Laitoskuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutus- ja hoitolaitoksissa, sairaalan tai terveyskeskuksen osastolla annettua pääsääntöisesti yhtäjaksoista hoitojaksoa, johon kuuluu kuntoutuksen lisäksi majoitus ja täysihoito. Kuntoutuksen pituus enintään 10 vuorokautta (toimintakykyluokka III) Mikäli veteraanin toimintakyky on esim. sairauden  tai vamman vuoksi alentunut siten, että veteraani kuuluu toimintakykyluokkaan I tai II laitoskuntoutusjakson tulisi olla kalenterivuodessa 2-4 viikon pituinen silloin, kun se on kuntoutuksen tavoitteiden kannalta perusteltua.

Kuntoutuksen kustannukset

Rintamaveteraanille ja hänen puolisolleen ei aiheudu kuntoutuksesta kustannuksia. Kunta maksaa rintamaveteraanin kuntoutuskustannukset ja KELA korvaa kuntoutusmatkoista aiheutuneet kulut, saatuaan kuntoutuspäätöksen ja selvityksen kuntoutukseen osallistumisesta.

- - 29..jpg

Kuntoutukseen hakeutuminen

Hakemuksen voi tehdä veteraani tai hänen valtuuttamansa henkilö esimerkiksi omainen tai hoitaja. Sosiaaliohjaajat voivat avustaa hakemuksen täyttämisessä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto/ kuntoutussuunnitelma hoitavalta lääkäriltä. Lääkärinlausunto saa olla enintään vuoden vanha. Päätös veteraanikuntoutuksesta tehdään veteraanin kotikunnan terveystoimessa. Ulkomailla asuvan veteraanin hyväksyy kuntoutukseen hakemusten perusteella Valtiokonttori.

Lisätietoja:

Sosiaaliohjaaja Marika Kokkonenp. (016) 226 4120, 040 746 1661
Toimistosihteeri Sirkka Sihvonen p. (016) 226 4122

Linkit:

Tästä pääset neuvontapalveluun!
Valtiokonttori